AYM: Cumhurbaşkanı aile doktorlarının kontratını feshedecek nedenleri belirleyemez

Anayasa Mahkemesi, aile doktorlarının kontrat feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelikle düzenlenmesinin Anayasa’ya karşıt olduğuna karar verdi. Kararda, yürütmeye sınırsız, meçhul, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmasının, yasama yetkisinin devredilmezliği prensibiyle de bağdaşmadığı vurgulandı.

Birlik Dayanışma Sendikası’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Kontrat Yönetmeliği’nin disiplin unsurlarına karşı açtığı davayı Danıştay kabul etmişti. Danıştay, kararı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Sendikanın, “Ceza Yönetmeliği” diye adlandırdığı  düzenlemedeki kimi unsurların Anayasa ters olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

Yüksek Mahkeme, Danıştay 2. Dairesi’nin başvurusu üzerine şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: 

İtiraz konusu kural, aile tabipleri ve aile sıhhati çalışanlarının mukavelelerinin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini karar altına almaktadır.

Kural, yaptırım konusu aksiyonları belirlememek suretiyle ilgililerin hangi somut fiil ve olguya dayanılarak kontratlarının feshedilecğini muhakkak bir açıklık ve katiyetle öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımamaktadır.

Anayasa’nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sonlandırılmasına ait olan aile tabibi ve aile sıhhati çalışanlarının kontratlarının feshini gerektiren nedenlere ait olarak, genel unsurlar ortaya konulmadan, yasal çerçeve çizilmeden, kontratın feshini gerektiren durumlar genel sınırlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili konuların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belgisiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu prestijle kural, yasama yetkisinin devredilemezliği prensibiyle de bağdaşmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 7, 13, 49 ve 70’inci unsurlarına terstir. İptali gerekir.

HÜKÜM: KURALIN İPTALİNE 

Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. unsurunun ikinci fıkrasında yer alan, “… Mukavelenin feshini gerektiren nedenler…” ibaresinin Anayasa’ya karşıt olduğuna ve İPTALİNE, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın